2014 m spalio mėnesio užsiėmimų grafikas

2014 m spalio mėnesio

Užsiėmimų grafikas

 

  1. 10 d. 13 val. mažojoje teatro salėje „ Mokslo metų atidarymo šventė

Koncertą organizuos 55 –rių metų kūrybos jubiliejų švenčianti Genovaitė Švabienė

  1. 12 d. 6 val. išvažiuojame į Rygą , plauksime   kruiziniu laivu į Švediją
  2. 24 d.15 val. 302 auditorijoje „ Praėjusių mokslo metų Finansinė ataskaita

15val. 30min. „Lietuviškoji atmintis: 1863 m. tremtinių Rusijos Užvolgyje palikuonys

Lekt. Klaipėdos universiteto prof. Dr. Rimantas Sliužinskas

  1. 31d. 16 val. 302aud. „Atšiaurioji Islandija

Lekt. Vilniaus Dailės akademijos dėstytojas –ekspertas Valentinas Butanavičius

 

Alytaus mokslo metų atidarymo šventė spalio mėn. 10 d. 13val. Alytaus teatro  mažojoje salėje.

Pabaigoje koncertas, kurį organizuos Genovaitė Švabienė švenčianti savo kūrybinio darbo 55 -ių metų jubiliejų

Senjorai kviečiami pasinaudoti specialiai jiems skirtu su nuolaida  kruizo maršrutu Ryga-Stokholmas.

Laivas  „Izabela“ plaukia spalio 12-14 d. Registruotis  tel. 8 615 12 794  arba  8 618 54 220

1. Rugpjūčio mėn 11-13 dienomis, organizuojame  pažintinę, poilsinę  kelionę į Latvijos pajūrį;  Kolkos ragas – Ventspilis – Kuldyga  2  naktys viešbutyje su pusryčiais  ir gido paslaugos. Mokamiems objektams 15 eurų

Kaina 349 lt

Paskubėkite, vietų skaičius ribotas.

2. Rugpiūčio mėn. 26 d. vienos dienos kelionė

Rokišis – Dusetos

Alytaus TAU 2014 m. balandžio mėn. renginiai

4 d. 15 val. „Žmogaus minčių galia“ lekt. gydytojas Jonas Valskys;
9 d. 15 val. Priešvelykinė popietė  „Prisikėlimo belaukiant“;
Susitikimas su kunigu Andriumi;
11 d. 15 val. „Kultūros paveldo apsaugos istorija Europoje ir  Lietuvoje“ lekt. Dr. Margarita Janušonienė;
18 d. 15 val. „Skandinavios šalys tęsinys“ lekt. Vilniaus dailės akademijos dėstytojas ekspertas Valentinas Butanavičius;
Muzikavimo ir dailės užsiėmimai pagal anksčiau numatytą grafiką;
16 d. 11 val. Nuo stiklinio restorano išvyka į Vilnių, baletą „Tristanas ir Izolda“.

TAU (trečiojo amžiaus universitetas) Alytuje paminėjo penkmetį

Linkėjimų ir sveikinimų buvo gausu: šventiniame renginyje dalyvavęs Alytaus miesto savivaldybės meras Jurgis Krasnickas linkėjo entuziazmo, geros sveikatos ir turiningų mokslo metų

Linkėjimų ir sveikinimų buvo gausu: šventiniame renginyje dalyvavęs Alytaus miesto savivaldybės meras Jurgis Krasnickas linkėjo entuziazmo, geros sveikatos ir turiningų mokslo metų

Į teatrą rinkosi Alytaus trečiojo amžiaus universiteto (TAU) klausytojai – vyko Alytaus TAU mokslo metų pradžios šventė bei 5-erių metų veiklos sukakties minėjimas.  „Kaip greitai bėga laikas – rodos, neseniai pradėjome TAU veiklą, o jau 6-uosius mokslo metus pradėsime“, –  sakė Alytaus TAU direktorė Janė Ingelevičienė.
Šia gražia proga linkėjimų ir sveikinimų buvo gausu: šventiniame  renginyje dalyvavęs Alytaus miesto savivaldybės meras Jurgis Krasnickas linkėjo entuziazmo, geros sveikatos ir turiningų mokslo metų, Lietuvos Respublikos Seimo narys Raimundas Markauskas linkėjo valdžios palaikymo, sėkmės moksluose, gyvenime, kelionėse; nuoširdžius Seimo nario Juliaus Sabatausko sveikinimus perdavė Seimo nario padėjėjas Edmundas Čečėta, jis išreiškė susižavėjimą senjorų entuziazmu, noru burtis ir veikti, keliauti, patirti ir dalintis. Senjorus studentus sveikino Kultūros skyriaus vedėja Vilma Liaukuvienė ir Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Česlova Mocevičienė.
Už aktyvią savanorišką šviečiamąją 5-ių metų veiklą Alytaus TAU bendruomenėje mero padėkos įtektos aktyviausiems TAU klausytojams – TAU direktoriaus pavaduotojai Onai Korlienei, Muzikos fakulteto dekanei Genovaitei Švabienei, renginių vedėjai ir scenarijų autorei Albinai Sviderskienei, Sveikatos fakulteto dekanei Birutei Savickienei, spaudos atstovei Linai Sviderskienei, Namų šokio fakulteto dekanei Nijolei Rudzikienei, vokalinio ansamblio „Romansas“ vadovei Danutei Bačinskienei, literatų klubo „Tėkmė“ vadovei Emilijai Krušinienei, etnografinio ansamblio seniūnei Onai Cicėnienei, turizmo dekanui Jonui Juravičiui, taip pat Vidai Zdanienei, Leokadijai Žvinakevičienei, Marijonai Janonienei, Irenai Purvinienei, Aldonai Daugėlienei, Onai Aleknavičienei, Genai Pavasarienei, Juozui Aleškevičiui, Alfonsui Vitkauskui, Joanai Pikturnienei, Vitalytei Aleksandravičienei, Natalijai Balinskienei, Elvyrai Bielskienei, Danutei Bozienei, Audronei Vaickūnienei, Adelei Miglinienei; dėkota ir šeimoms – Janei ir Zigmantui Ingelevičiams, Birutei ir Antanaui Brazauskams, Marijonai ir Algirdui Kavoliams, Eugenijai ir Juozui Daukšiams, Inai ir Raimundui Martikaičiams, Onai ir Juozui Vikertams, Zitai ir Albinui Rauličkiams, Marijonai ir Jonui Rutkauskams, Ramutei ir Jonui Jankauskams, Janinai ir Algirdui Urbonams, Aldonai ir Juozui Bozams. Padėkų įteikimas palydėtas šmaikščiais, kiekvienam asmeniškai sukurtais ketureiliais.
TAU direktorė J. Ingelevičienė pateikė veiklos ir finansinę ataskaitą. Per 5-erius veiklos metus surengta per 200 renginių. „Kiekvienas klausytojas – jų yra per 500 – randa kažką įdomaus, turiningo. Džiaugiamės TAU veikla ir tikimės dar ilgai gyvuoti“, – sakė J. Ingelevičienė.

Alytaus miesto savivaldybės informacija

Alytaus TAU mokslo metų atidarymo šventė

Tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­tas (TAU) Aly­tu­je pra­dė­jo penk­tuo­sius moks­lo me­tus. Šio­je veik­lo­je jau re­gist­ra­vo­si 400 klau­sy­to­jų, ta­čiau vi­si no­rin­tie­ji pri­si­dė­ti prie TAU ga­lės ir pir­mų pa­skai­tų, iš­vy­kų me­tu.

Tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­tas (TAU) Aly­tu­je pra­dė­jo penk­tuo­sius moks­lo me­tus. Šio­je veik­lo­je jau re­gist­ra­vo­si 400 klau­sy­to­jų, ta­čiau vi­si no­rin­tie­ji pri­si­dė­ti prie TAU ga­lės ir pir­mų pa­skai­tų, iš­vy­kų me­tu.

Vy­riau­siam stu­den­tui – 82-eji, jau­niau­siam – 48-eri

„Ne tik jau­nus ži­nios my­li”, – to­kią ži­nią skel­bė sim­bo­li­nis moks­lo me­tų pra­džios var­pe­lis, nu­ai­dė­jęs TAU moks­lo me­tų pra­džios šven­tė­je Aly­taus mies­to te­at­ro ma­žo­jo­je sa­lė­je. Ren­gi­ny­je ne­trū­ko džiaugs­min­go šur­mu­lio – nors krin­ta gel­to­ni la­pai ir pra­si­de­da ru­de­niš­kos dar­ga­nos, sen­jo­rų nuo­tai­ka ge­ra, nes juos vėl kvie­čia TAU pa­skai­tos, ke­lio­nės, eks­kur­si­jos ir ki­to­kia veik­la.

„Aly­taus ko­le­gi­jos stu­den­tai, ku­rie mo­ko­si to­se pa­čio­se au­di­to­ri­jo­se su TAU klau­sy­to­jais, su pa­gar­ba žvel­gia į juos, juk svar­biau­sia – ne­už­si­da­ry­ti na­mie, ne­pa­smerk­ti sa­vęs vie­nat­vei, ben­drau­ti. Pa­gal­vo­ki­te, kad kiek­vie­nas jū­sų ga­li pa­si­džiaug­ti tu­rin­tis 400 ben­dra­min­čių, ko­le­gų ar tie­siog pa­žįs­ta­mų, su ku­riais ma­lo­nu leis­ti lai­ką, tai pui­ku!” – un­ver­si­te­to veik­la džiau­gė­si Aly­taus ko­le­gi­jos, ku­ri yra nuo­la­ti­nė Aly­taus TAU rė­mė­ja ir idė­ji­nė ben­dra­min­tė, di­rek­to­rė Da­nu­tė Re­mei­kie­nė.

Ji taip pat pri­mi­nė, kad šio­je veik­lo­je su­si­bū­rę vy­res­nio ir gar­baus am­žiaus aly­tiš­kiai yra tie, ku­rie sta­tė sa­vą­jį mies­tą, ati­da­vė dar­bin­giau­sius me­tus, o jų smal­su­mas ir no­ras da­ly­vau­ti TAU veik­lo­je iš­ėjus už­tar­nau­to po­il­sio – tik­rai sek­ti­nas pa­vyz­dys.

Pa­svei­kin­ti Aly­taus TAU ben­druo­me­nės nau­jų moks­lo me­tų pra­džios pro­ga at­ėjo jau­nie­ji Aly­taus mu­zi­kos mo­kyk­los mu­zi­kan­tai, mies­to va­do­vai, at­vy­ko ko­le­gų iš TAU Ma­ri­jam­po­lė­je, ku­ris yra tar­si vy­res­ny­sis aly­tiš­kių drau­gas ir vie­ni­ja dvi­gu­bai dau­giau sen­jo­rų.

Pa­sak Aly­taus TAU di­rek­to­rės Ja­ni­nos In­ge­le­vi­čie­nės, šiuo me­tu mū­sų mies­te nau­jiems moks­lo me­tams jau re­gist­ra­vo­si 400 no­rin­čių­jų da­ly­vau­ti įstai­gos veik­lo­je, stu­den­tams iš­duo­da­mi pa­žy­mė­ji­mai. Pa­skai­tos ne­mo­ka­mos, na­rio mo­kes­tis me­tams – 20 li­tų. Jį su­mo­kė­jus ga­li­ma lan­ky­ti vi­sus už­si­ė­mi­mus, pa­skai­tas, bet ga­li­ma ir pa­si­rink­ti­nai, at­sižvel­giant į in­te­re­sų ra­tą. Be­je, dau­gu­ma Aly­taus TAU stu­den­tų tu­ri aukš­tes­nį­jį ar­ba aukš­tą­jį iš­si­la­vi­ni­mą (net 92 proc.). Vy­riau­siam stu­den­tui – 82-eji, jau­niau­siam – 48-eri.

Kaip pa­juo­ka­vo di­rek­to­rė, la­bai pa­gei­dau­ja­mi vy­rai – kol kas į Aly­taus TAU veik­lą jų įsi­trau­kė vos 39.

Jau­nas ei­na grei­čiau, bet vy­res­nis ži­no ke­lią

„Dva­si­nės pil­nat­vės me­tais, ku­rie ma­ne vėl su­ve­dė su dau­gy­be žmo­nių, ku­riuos te­ko pa­žin­ti ir anks­čiau, bei do­va­no­jo daug nau­jų įdo­mių pa­žin­čių”, – taip apie sa­va­no­riš­ką veik­lą, va­do­vau­jant Aly­taus TAU sa­ko jo ne­pails­tan­ti di­rek­to­rė J.In­ge­le­vi­čie­nė.

Šven­tės pro­ga ji pri­sta­tė sa­vo pa­gal­bi­nin­kes. Nuo pir­mų­jų die­nų į TAU veik­lą įsi­trau­kė kul­tū­ros dar­buo­to­ja Ge­no­vai­tė Šva­bie­nė, ku­ri su­bū­rė mo­te­rų vo­ka­li­nį an­sam­blį, pel­niu­sį ge­riau­sio­jo ti­tu­lą TAU kon­kur­se. G.Šva­bie­nė – ir Aly­taus TAU him­no mu­zi­kos au­to­rė, o jo žo­džius su­kū­rė bu­vu­si mo­ky­to­ja, da­bar ne­pa­mai­no­ma uni­ver­si­te­to ren­gi­nių sce­na­ri­jų au­to­rė ir ve­dė­ja Al­bi­na Svi­ders­kie­nė. Juo­zas Leš­ke­vi­čius ne tik pats su Pi­va­šiū­nų ka­pe­la į Aly­taus TAU veik­lą įsi­trau­kė, bet ir žur­na­lis­tą sū­nų Gied­rių pa­tal­kin­ti įkal­bė­jo. Svei­ką gy­ven­se­ną pro­pa­guo­ja, TAU veik­lo­je da­ly­vau­ja ir pa­skai­tas skai­to ki­ne­zi­te­ra­peu­tė Bi­ru­tė Sa­vic­kie­nė. Nuo pir­mų­jų veik­los die­nų iš­ti­ki­ma pa­gal­bi­nin­kė ir psi­cho­lo­gė – so­cia­li­nių moks­lų dak­ta­rė Ro­mu­tė Ore­nie­nė, Ni­jo­lė Ru­dzi­kie­nė, vie­šų­jų ry­šių at­sto­vė, pub­li­ka­ci­jų apie uni­ver­si­te­to veik­lą au­to­rė Li­na Svi­ders­kie­nė, taip pat Ade­lė Mig­li­nie­nė.

Aly­taus TAU stu­den­tų iš­vy­kos, nu­si­drie­ku­sios ne tik per Lie­tu­vą, Len­ki­ją ar Lat­vi­ją, bet ir po vi­są Eu­ro­pą, ne­bū­tų to­kios įdo­mios, jei ne Al­do­na Kor­lie­nė, is­to­ri­jos en­tu­zias­tas Jo­nas Ju­ra­vi­čius ir gi­das Ro­mu­al­das Amb­ro­že­vi­čius.

J.In­ge­le­vi­čie­nė džiau­gia­si: nors fi­nan­si­nių rė­mė­jų Aly­taus TAU ne­tu­ri, bet ir nie­ko ne­tu­rė­da­mas ga­li at­ro­dy­ti pra­ban­giai, nes su­lau­kia nuo­šir­džios ben­druo­me­nės pa­ra­mos, pa­vyz­džiui, sa­lę šven­tei pa­puo­šė Dai­lių­jų ama­tų mo­kyk­la. Uni­ver­si­te­tas gra­žiai ben­drau­ja su mies­to te­at­ru, ku­rio ak­to­riai mie­lai da­ly­vau­ja ren­gi­niuo­se, Jau­ni­mo cen­tru, kur sen­jo­rai mo­ko­si už­sie­nio kal­bų, Dai­lės ir Mu­zi­kos mo­kyk­lo­mis, Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­be. Moks­lo me­tų pra­džios šven­tė­je da­ly­va­vęs me­ras Jur­gis Kras­nic­kas uni­ver­si­te­to klau­sy­to­jams pa­lin­kė­jo gy­ve­ni­mo džiaugs­mo, ku­rio ne­re­tai sto­ko­ja net jau­ni žmo­nės, ir svei­ka­tos.

„Lais­vi nuo stu­di­jų krep­še­lių, ne­no­ri­me at­si­lik­ti nuo gy­ve­ni­mo. Jau­nas gal­būt ei­na grei­čiau, bet vy­res­nis ži­no ke­lią”, – TAU stu­den­tų nuo­tai­kas nau­jų moks­lo me­tų iš­va­ka­rė­se api­ben­dri­no J.In­ge­le­vi­čie­nė.

ana.lt